Article Polityka Prywatności1. Usługodawca przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników, z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym m.in takie jak systemy szyfrowania danych. W szczególności Usługodawca zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.

2.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie usług oraz realizacji i rozliczenia usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.

3.Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych w trakcie dokonywania opłaty abonamentowej lub innych opłat jest konieczne do korzystania z Serwisu oraz w celu wystawiania faktur.

4.Dane podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach Serwisu oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu. W przypadkach wskazanych w Regulaminie aktualne dane Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim będą udostępniane innym Użytkownikom o ile w zakresie, w jakim będzie to konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej w ramach Serwisu pomiędzy w/w podmiotami. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe za zgodą Użytkownika wykorzystywane są również do przesyłania w/w podmiotom przez Usługodawcę informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. W/w podmioty mogą w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

5.Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe w/w podmiotów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Usługodawcę i za zgodą tych podmiotów.

6.W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług Serwisu niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe w/w podmiotu w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości

7.Usługodawca zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Usługodawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Usługodawcę danych osobowych innemu niż Usługodawca administratorowi danych.

8.Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec Usługodawcy lub też Usługodawca uzyska i utrwali wiadomość, że Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w Serwisie naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności w/w podmiotu.

9.Usługodawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług zawartych w ramach Serwisu.

10. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników używamy tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer serwisu na komputerze Użytkownika.. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu. Możemy też umieścić cookies w celu monitorowania ruchu Użytkowników pomiędzy serwisem a współpracującymi z nami serwisami internetowymi. Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Serwisu.

11. W przypadku pytań Użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z Portalu, czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: office@mopli.pl.