Article Regulamin


Regulamin serwisu Map&App

Administratorem serwisu jest Mopli sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie


 1. Postanowienia ogólne

 2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników serwisu Map&App, oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności administratora tego Serwisu.


 3. Definicje

 4. Aplikacja mobilna opracowane przez użytkownika przy pomocy generatora aplikacji mobilnych oprogramowanie na urządzenia mobilne

  Serwis – serwis Map&App działający pod adresem www.MapApp.pl

  Regulamin – niniejszy dokument określający warunki i zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu.

  Polityka Prywatności – dokument wskazujący jakie dane osobowe Użytkowników są zbierane przez Serwis oraz określający warunki oraz zasady, zbierania, gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych Użytkowników.

  Administrator – Mopli sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Nullo 19 m. 33, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie pod numerem KRS 441191, NIP 6751484384,

  Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, która korzysta z usług świadczonych przez administratora za pośrednictwem Serwisu.

  Konto – baza danych zawierająca informacje o Użytkowniku, w szczególności dane identyfikujące Użytkownika, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

  Klient – osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych w zakresie działalności gospodarczej Użytkownika.

  Plan podróży – opracowana przez Użytkownika przy użyciu planera trasa turystyczna obejmująca Punkty podróży.

  Planer – narzędzie umieszczone przez Administratora w Serwisie pozwalające na stworzenie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu planu podróży

  Punkty podróży (POI) – atrakcyjne z turystycznego punktu widzenia miejsca, z których użytkownik tworzy Plany podróży udostępniane na stronie internetowej Użytkownika bądź za pomocą aplikacji mobilnej.


 5. Wymagania techniczne

  1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies, oraz konto poczty e-mail z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Regulaminu.
  2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
  3. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.


 6. Zastrzeżenia prawne

  1. Warunkiem korzystania ze Serwisu jest zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Użytkownika treści Regulaminu i treści Polityki Prywatności.
  2. Ochronie prawnej podlega nazwa Serwisu, wykorzystane znaki graficzne, bazy danych, układ graficzny oraz koncepcja Serwisu.
  3. Treści zamieszczone w Serwisie są dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet, jednakże korzystanie z niektórych usług i funkcji Serwisu zastrzeżone jest dla Użytkowników posiadających Konto.


 7. Rejestracja w serwisie

  1. Dostęp do Serwisu jest płatny.
  2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na stronie Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest podczas rejestracji podać zgodne z prawdą następujące dane: adres e-mail,.
  3. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik przez 14 dni ma dostęp do generatora aplikacji mobilnych i kreatora planerów turystycznych W celu uzyskania dostępu do tworzenia własnych Planów podróży i aplikacji mobilnych Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia rocznej opłaty abonamentowej w wysokości 10 zł nettoW celu uiszczenia opłaty abonamentowej Użytkownik zobowiązany jest skorzystać z zakładkiznajdującej się na panelu użytkownika Serwisu Użytkownik obowiązany jest postępować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w formularzu elektronicznym znajdującym się w tej zakładce. W toku procesu uiszczania opłaty abonamentowej Użytkownik zostanie przekierowany do systemu płatności elektronicznych.
  4. Z chwilą dokonania rejestracji zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony.
  5. W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o której mowa w pkt. 2, Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim profilu administracyjnym.
  6. Użytkownik zarejestrowany staje się Użytkownikiem zalogowanym po podaniu prawidłowego loginu i hasła.
  7. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik potwierdza iż:
  1. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go bez wyjątków i zastrzeżeń,
  2. zapoznał się z treścią Polityki Prywatności i akceptuje ją bez wyjątków i zastrzeżeń.
  1. Użytkownik może zmienić swoje dane oraz hasło do Konta w każdym czasie.


 8. Rozwiązanie umowy

  1. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony może nastąpić poprzez usunięcie przez Administratora Konta Użytkownika na jego prośbę wysłaną na adres e-mail Administratora, bądź też przez Administratora bez zgody Użytkownika z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
  2. Użytkownik, którego Konto zostało usunięte z powodu naruszenia postanowień Regulaminu, może założyć nowe Konto dopiero po otrzymaniu zgody udzielanej przez Administratora.
  3. W razie stwierdzenia naruszenia postanowień Regulaminu, Administrator w pierwszej kolejności wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszeń lub usunięcia danych niezgodnych z prawem. Jeżeli podjęte przez Administratora działania nie doprowadzą do zaprzestania naruszeń przez Użytkownika, Administrator zablokuje Konto w celu wyjaśnienia sprawy, a następnie usunie Konto jeżeli uzna to za konieczne.
  4. Przy usuwaniu Konta, w Serwisie pozostają dane dotyczące logowania uniemożliwiające założenie nowego Konta dla tego samego adresu e-mail bez zgody Administratora.
  5. W razie rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik traci dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu w tym do stworzonych i wykorzystywanych przez Użytkownika Planów podróży i aplikacji mobilnych.


 9. Prawa i obowiązki użytkownika

  1. Użytkownik ma prawo w ramach posiadanego konta do przekazania za pomocą Serwisu informacji, na podstawie których za pośrednictwem Planera stworzy Plan podróży lub aplikację mobilną. W celu stworzenia Planu podróży lub Aplikacji mobilnej Użytkownik może również korzystać z punktów podróży udostępnianych przez Administratora w Serwisie.
  2. Użytkownik ma prawo w ramach posiadanego konta do przekazania za pomocą Serwisu informacji dzięki, którym Serwis stworzy ogólnodostępne Punkty podróżyUżytkownik poprzez umieszczenie treści (danych, utworów, materiałów, opracowań, lokalizacji lub wypowiedzi) na Koncie udziela Administratorowi niewyłącznej bezpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w sieci Internet) tych treści.


 10. Korzystanie z Planów podróży i Aplikacji Mobilnych

  1. W celu wykorzystania przez Użytkownika stworzonego Planu podróży lub Aplikacji mobilnej, Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przewidzianej w cenniku. W tym celu Użytkownik może skorzystać z formularza, który w ostatnim kroku procesu tworzenia planera podróży lub aplikacji mobilnej. Użytkownik obowiązany jest postępować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w formularzu elektronicznym. W toku procesu uiszczania opłaty Użytkownik zostanie przekierowany do systemu płatności elektronicznych.
  2. Użytkownik ma prawo do wykorzystania Planu podróży lub Aplikacji mobilnej zgodnie z ich przeznaczeniem w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W tym zakresie Użytkownik może korzystać z Planu podróży lub Aplikacji mobilnej w celu promocji swojej działalności gospodarczej.
  3. Korzystanie z Planu podróży lub Aplikacji mobilnej możliwe jest niezwłocznie po dokonaniu po zaksięgowaniu na koncie bankowym Administratora opłaty za korzystanie z danego Planu podróży, wykonanej za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności udostępnionego przez inny podmiot niż Administrator, do którego Użytkownik zostanie przekierowany podczas procesu uiszczenia opłat w Serwisie. Po zaksięgowaniu przez Administratora opłaty Administrator za pośrednictwem Serwisu przekaże Użytkownikowi link, który należy wkleić w miejscu, w którym Plan podróży ma być widoczny na stronie internetowej Użytkownika.
  4. Czas trwania okresu do korzystania z Planu podróży lub Aplikacji mobilnej biegnie od dnia przekazania przez Administratora linku opisanego w pkt 8.3 Regulaminu. Po upływie okresu na jaki została przez Użytkownika wykupiona możliwość korzystania z Planu podróży lub Aplikacji mobilnej przestaje być aktywny.


 11. Opłaty

  1. Roczna opłata abonamentowa opisana w pkt 5.3 Regulaminu stanowi wynagrodzenie Administratora za możliwość korzystania z funkcji Serwisu (możliwość tworzenia Planów podróży i Aplikacji mobilnych) i nie uprawnia Użytkownika do korzystania z jakichkolwiek usług świadczonych przez inne podmioty oraz do korzystania z cudzych treści, również tych zamieszczanych w Serwisie.
  2. Usunięcie konta w przypadkach określonych w pkt. 6 Regulaminu nie skutkuje dla Administratora obowiązkiem zwrotu opłaty opisanej w pkt 5.3 Regulaminu oraz opłaty opisanej w pkt 8.1 Regulaminu.
  3. Po uiszczeniu opłaty opisanej w pkt 5.3 Regulaminu oraz opłaty opisanej w pkt 8.1 Regulaminu i zaksięgowaniu tej wpłaty na rachunku bankowym Administratora, na adres e-mail Użytkownika w terminie 7 dni zostanie wysłana faktura VAT potwierdzająca wykupienie płatnej usługi.
  4. W toku procesu uiszczenia w/w opłat Użytkownik obowiązany jest podać zgodne z prawdą następujące dane: nazwa i adres firmy, NIPfirmy.


 12. Bezpieczeństwo

  1. Użytkownik jest zobowiązany do stosowania się bezwzględnie do zasad bezpieczeństwa. Za szkody spowodowane niedochowanie zasad ze strony Użytkownika Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
  2. Nie zaleca się korzystania z Serwisu za pośrednictwem komputerów dostępnych publicznie z uwagi na brak możliwości weryfikacji czy nie zawierają one oprogramowania rejestrującego aktywność Użytkownika (hasła, loginy, przeglądane strony). Nie zaleca się również korzystania z nieszyfrowanych połączeń sieci bezprzewodowej.
  3. W razie wątpliwości co do autentyczności Serwisu z uwagi na zmiany w jego wyglądzie lub funkcjonowaniu należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem. O wszelkich zmianach w wyglądzie bądź funkcjonalności Serwisu Administrator będzie informował z wyprzedzeniem.
  4. Użytkownicy zobowiązują się nie umieszczać w Serwisie zdjęć, filmów ani innych informacji, danych i materiałów objętych prawami autorskimi innych osób bez wyraźnej zgody ich autorów.
  5. Użytkownicy zobowiązują się nie umieszczać odnośników, namiarów na Serwis na stronach internetowych, których treść a także działania stoją w sprzeczności z postanowieniami Regulaminu.
  6. Użytkownicy zobowiązują się nie wykorzystywać Serwisu w celach niezgodnych z obowiązującym prawem.
  7. Użytkownicy zobowiązują się nie udostępniać osobom trzecim danych niezbędnych do logowania na Koncie.
  8. Użytkownicy zobowiązują się powstrzymywać od działań, które w jakikolwiek sposób mogłyby zakłócić działanie Serwisu.


 13. Prawa osób trzecich

  1. Użytkownicy zobowiązują się nie umieszczać w Serwisie treści lub przedsiębrać akcji, które mogłyby naruszyć prawa osób trzecich bądź być niezgodne z obowiązującym prawem.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich danych, informacji i materiałów, które są niezgodne z postanowieniami Regulaminu.
  3. W razie gdyby Administrator usunął dane, które jego zdaniem naruszają prawa osób trzecich Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.
  4. Konto Użytkownika, który będzie naruszał prawa osób trzecich w sposób ciągły zostanie usunięte przez Administratora.
  5. Użytkownicy zobowiązują się nie wprowadzać do Serwisu fałszywych identyfikacyjnych ani otwierać i korzystać z Konta w imieniu osób trzecich bez ich zgody.


 14. Ochrona danych osobowych

  1. Dokonujące rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych przez Administratora.
  2. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
  3. Dane osobowe umieszczane przez Użytkownika formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy i zapewnienia najwyższej jakości usług.
  4. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po zaprzestaniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Administrator może przetwarzać tylko te dane Użytkownika które:
  1. są niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń,
  2. są niezbędne do celów reklamowych i badania rynku w celu przeznaczenia tych badań na polepszenie świadczenia usług za zgodą Użytkownika,
  3. są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
  4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie innych ustaw.


 15. Odpowiedzialność administratora

  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu spowodowane:
  1. siłą wyższą, tj. zdarzeniem nadzwyczajnym, zewnętrznym i niemożliwym do zapobieżenia,
  2. niewłaściwą konfiguracją sprzętu i oprogramowania komputerowego,
  3. spowodowane niedozwoloną ingerencją Użytkowników,
  4. spowodowane niedozwoloną działalnością osób trzecich, na których działanie administrator nie ma wpływu,
  5. przeciążeniem bazy danych i serwera.
  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści Użytkowników umieszczane w Serwisie.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu spowodowany dokonywaniem zmian ulepszających. O mającej nastąpić przerwie w korzystaniu z usług Serwisu Użytkownicy zostaną powiadomieni wcześniej na stronie Serwisu.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu na niezabezpieczonym odpowiednim programem antywirusowym komputerze podłączonym do sieci Internet.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wtargnięcia osoby trzeciej na Konto Użytkownika, jeżeli nastąpiło to z jego winy (poprzez udostępnienie w jakikolwiek sposób danych do logowania osobie trzeciej).
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.


 16. Reklamacje

  1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Serwisu niezgodnie z Regulaminem. Wszelkie reklamacje Użytkownik powinien zgłaszać na następujący adres e-mail: office@mopli.pl.
  2. Administrator rozpoznaje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. W przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji z uwagi na jej złożony charakter wymaga dłuższego czasu, okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 7 dni. Administrator poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużenie jej rozpoznawania oraz przyczynę przedłużenia przed upływem 7-dniowego okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
  3. W przypadku, gdy zgłoszona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Administrator niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych, i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w zakreślonym terminie spowoduje pozostawienie jej bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu reklamacje pozostawia się bez rozpoznania.


 17. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.mapapp.pl
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Serwis na inny podmiot.
  4. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, Administrator powiadomi o tym niezwłocznie Użytkowników przez zamieszczenie na stronie Serwisu nowego Regulaminu oraz poprzez wysłanie informacji na e-mail Użytkowników.
  5. W przypadku uchylenia przez Sąd, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, inne jego postanowienia pozostają w mocy.
  6. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie akceptacji przez Użytkownika, która następuje po zalogowaniu do Serwisu.
  7. Do Serwisu, Regulaminu, Polityki Prywatności zastosowanie ma prawo polskie.


 18. Wejście w życie regulaminu

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015 r.